PLAN DNIA STARSZAKI

 • 8:00 – 8:30
 • 8:30 – 9:00
 • 9:00 – 10:00
 • 10:00 – 11:00
 • 10:30 – 10:45
 • 11:00 – 12:30
 • 12:30 – 13:00
 • 13:00 – 13:30
 • 13:30-15:00
 • 15:00 – 15:30
8:00 – 8:30

NA DOBRY DZIEŃ…


 • zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (m.in. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, orientację w schemacie ciała oraz orientację przestrzenną)
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • zestaw ćwiczeń porannych oraz wzmacniających  narządy mowy

8:30 – 9:00

I ŚNIADANIE


czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego

i samodzielnego spożywania posiłku


9:00 – 10:00

MALI ODKRYWCY…


 • zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela obejmujące różne obszary aktywności, podczas których dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują w twórczy sposób różnorodne problemy edukacyjno-dydaktyczne
 • zabawy ruchowe integrujące grupę
 • realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabawy badawcze w naturalnym środowisku
 • zabawy dydaktyczne
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

10:00 – 11:00

CZAS NA ZABAWĘ…


zabawy twórcze, zabawy w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dziecka,

indywidualne i grupowe (obserwacja zachowań i działań dzieci)


10:30 – 10:45

II ŚNIADANIE


czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego

i samodzielnego spożywania posiłku


11:00 – 12:30

CZY SŁOŃCE… CZY DESZCZ… pobyt dzieci na świeżym powietrzu


 • nabywanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych (ubieranie)
 • zajęcia  sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne
 • prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola
 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej
 • tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

12:30 – 13:00

OBIAD


 • czynności samoobsługowe, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się
 • dyżury dzieci

13:00 – 13:30

CHWILA RELAKSU…


 • słuchanie bajek, opowiadań
 • słuchane muzyki relaksacyjnej
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

13:30-15:00

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE…


 • dzieci podczas zabaw dowolnych kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej
 • aktywność własna
 • zabawy badawcze i tematyczne
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne
 • zabawy plastyczno-techniczne
 • słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk
 • utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci
 • czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań edukacyjnych

15:00 – 15:30

PODWIECZOREK


czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego

i samodzielnego spożywania posiłku


DZIECKO W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU „HAJDUCZEK” POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJIZ ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM