Projekt: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat”.

Celem głównym projektu jest utworzenie do 31.08.2019r 30-tu miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Chorzów wskazanym w dokumencie:„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023”str 66, tj w CHorzowie II,Chorzowie Starym, Centrum i Batory, zlokalizowanych w Gminie Chorzów w województwie śląskim. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu jest 30 rodziców(w tym 29 kobiet) i opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących w obszarze rewitalizowanym Chorzowa z trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego i osobistego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki wsparciu projektu 10 rodziców/opiekunów powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a 20-tu kolejnych włączy się w aktywizację zawodową i poszukiwanie pracy w trakcie realizacji projektu.

Wartość projektu: 875 342,66 zł

Wkład UE: 744 041,26 zł

Projekt „Hajduczek-Niepubliczne Przedszkole w Chorzowie”zakłada utworzenie do 31.08.2020 33 nowych miejsc
wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie,w tym dla 8 dzieci z niepełnosprawnością, oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczęszczających już do OWP Hajduczek 36 dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia w placówce i podwyższenie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycielkom, które wykorzystają nabyte umiejętności i kompetencje w  pracy z uczestnikami projektu i w dalszej pracy zawodowej. Dzięki realizacji projektu rozszerzy się i uatrakcyjni oferta instytucjonalnego wychowania przedszkolnego w
Chorzowie i wyrównają się szanse edukacyjne dzieci z deficytami rozwojowymi.

Wartość projektu: 1 018 360,00 zł

Wkład UE: 865 606,00 zł