Projekt „Hajduczek-Niepubliczne Przedszkole w Chorzowie”zakłada utworzenie do 31.08.2020 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie,w tym dla 8 dzieci z niepełnosprawnością, oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczęszczających już do OWP Hajduczek 36 dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia w placówce i podwyższenie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycielkom, które wykorzystają nabyte umiejętności i kompetencje w  pracy z uczestnikami projektu i w dalszej pracy zawodowej. Dzięki realizacji projektu rozszerzy się i uatrakcyjni oferta instytucjonalnego wychowania przedszkolnego w Chorzowie i wyrównają się szanse edukacyjne dzieci z deficytami rozwojowymi.

Wartość projektu: 1 018 360,00 zł

Wkład UE: 865 606,00 zł