OPŁATY I REKRUTACJA

Od 1 września w  placówce przy ul. Narutowicza 5 uruchamiamy 33 nowe miejsca przedszkolne dla dzieci 3-letnich. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich. Opieka nad dziećmi jest całkowicie refundowana z projektu – rodzice nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania w placówce.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola , tel. 537 431 053 .

Całkowity koszt pobytu (czesne + posiłki) w przedszkolu dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 1 złoty miesięcznie.

ZAPRASZAMY!

 

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Dzieci w Przedszkolu „HAJDUCZEK” przyjmujemy do grup:

GRUPY INTEGRACYJNE:

• grupy do 20 dzieci
• pobyt od 6.30 do 17.30
• 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
• realizacja podstawy MEN
• opieka psychologa
• terapia logopedyczna
• rehabilitant SI
• pedagog specjalny
• zajęcia ruchowe
• język angielski – 2 x w tygodniu
• rytmika

TO WSZYSTKO W RAMACH CZESNEGO!

Do grupy integracyjnej uczęszcza  20  dzieci, w tym  5  niepełnosprawnych  (z orzeczeniami); opiekę sprawuje 2 nauczycieli oraz osoba wspomagająca.

CZESNE  OD WRZEŚNIA 2016 ROKU WYNOSI:

– DO 5 GODZIN – 350 ZŁ,
– DO 10 GODZIN – 450 ZŁ.

DO CZESNEGO DOLICZAMY  OPŁATY ZA POSIŁKI :

Miesięczna opłata za wyżywienie wynosi:

  • w przedszkolu przy ul. Prusa 7 – 180 zł
  • w przedszkolu przy ul. Narutowicza 5 – 220 zł.

CZESNE DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYNOSI ZŁOTÓWKĘ (WRAZ Z WYŻYWIENIEM).

Dodatkowo dla dzieci z  niepełnosprawnością w ramach czesnego:

• praca w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowany przez psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, mający na celu całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
• praca w oparciu o Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (dla dzieci z opinią o potrzebie WWRD),
• pomoc oligofrenopedagoga,
• rehabilitant SI,
• zajęcia w grupie kształtujące prawidłowe postawy wobec drugiego człowieka; kontakty z Dziećmi pełnosprawnymi i wspólna zabawa odgrywająca niezwykle ważną rolę dla wszystkich Dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia,
• pomoc Rodzinie w zakresie wsparcia i poradnictwa wychowawczego.


GRUPY SPECJALNE:

Do grupy uczęszcza od 2 – 4 dzieci, opiekę sprawuje 1 pedagog specjalny i pomoc nauczyciela.

CZESNE WYNOSI ZŁOTÓWKĘ.

W naszej placówce od września 2015 roku oferujemy opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi, która dołoży starań, by efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię. Jest to możliwie dzięki małym, maksymalnie czteroosobowym grupom. Nie oznacza to jednak, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.

Dlatego naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź ogólnorozwojowej poprzez systematyczne włączanie go do zajęć proponowanych i realizowanych w naszej placówce.

W ramach czesnego oferujemy:

• pobyt w godzinach 6.30 – 15.30 ,
• 4 posiłki( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek),
• indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
• regularną ewaluację postępów w terapii,
• wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę przygotowaną do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami,
• zajęcia indywidualne i grupowe,
• szkolenia dla rodziców.

Zajęcia indywidualne:

• terapia logopedyczno-pedagogiczna,
• terapia pedagogiczno-psychologiczna,
• terapia integracji sensorycznej.

Zajęcia grupowe:

• ćwiczenia korekcyjne,
• ćwiczenia rytmiczno-ruchowe,
• trening umiejętności społecznych.

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

ŻŁOBEK „HAJDUCZEK”
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 534 809 835 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE „HAJDUCZEK”

Ul. Prusa 7, 41-506 Chorzów tel. 534 809 835 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE „HAJDUCZEK”

41-503 Chorzów, ul.Narutowicza5 tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode