Klauzula RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, o tym, co wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), potocznie zwanym ‘RODO’, które jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Centrum Opieki i Rozwoju „Hajduczek” sp z o.o.
Nasze dane kontaktowe:
Adres: ul. Podmiejska 62 41-506 Chorzów
Email: centrum.hajduczek@gmail.com
Telefon : 537 470 358

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL ORAZ PODSTAWA DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:
• przeprowadzenia rekrutacji dzieci, wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów , prowadzenia terapii dzieci, oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli i żłobków, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) oraz szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO);
• wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka w ww. celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.